Mezone
ul. Miarowa 25K
43-176 Gostyń
NIP 6462011828
tel.:   +48 888 125 760
mail:  info@mezone.plI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy pod adresem www.mezone.pl <http://www.mezone.pl>  prowadzi Sybilla Broda działająca pod firmą Mezone, NIP: 6462011828, REGON: 276869787, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej mezone.pl.

Słowniczek

W rozumieniu niniejszego regulaminu, regulaminu usług elektronicznych oraz polityki prywatności:

a) Użytkownik oznacza osobę fizyczną która ukończyła co najmniej 18 rok życia , osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mezone.pl

b) Sklep - oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem www.mezone.pl prowadzony przez mezone.pl

c) Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dzieło za pośrednictwem sklepu internetowego

d) Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy mezone.pl a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

e) Umowa o dzieło oznacza umowę o dzieło zawartą na odległość pomiędzy mezone.pl a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w której mezone.pl zobowiązuje się do wykonania zamówionego przez Użytkownika towaru

f) Dzień roboczy oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy

g) Dane kontaktowe oznaczają:

- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę.

- w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail , numer telefonu

Użytkownik aby złożyć zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. mezone.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu koniecznych z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych.

Mezone.pl realizuje zamówienia na terenie Polski oraz krajów wspólnoty europejskiej.

Informacje zaprezentowane na stronie internetowej sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Wszystkie towary zakupione w mezonet.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.mezone.pl poprzez aplikację „formularz zamówienia”. W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności.

Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez mezone.pl. Informacja ta nie stanowi przyjęcia zamówienia Użytkownika.

W terminie do 7 dni od przesłania informacji o otrzymaniu zamówienia mezone.pl przedstawia Użytkownikowi ofertę w której, oprócz ceny towaru podaje w szczególności termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Nie przedstawienie oferty w powyższym terminie oznacza odmowę realizacji zamówienia.mezone.pl jest związany ofertą w terminie 7 dni od daty jej wysłania do Użytkownika mezone.pl ma prawo odmówić przedstawienia Użytkownikowi oferty w szczególności gdy zamówienie budzi wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy przemawiają za tym ważne powody ekonomiczne.

Przyjęcie oferty mezone.pl następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. W tym momencie zostaje także zawarta, stosownie do okoliczności, umowa sprzedaży lub o dzieło.


Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu, ( w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia który znajduje się w mailu potwierdzającym zamówienie )

b)w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty,
c) w przypadku zamówień dokonywanych w systemie ratalnym - w chwili przydzielenia kredytu.

d) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika będącego konsumentem (czyli przyjęcia oferty mezone.pl) lub w terminie do 14 dni od wpłacenia zaliczki przez Użytkownika nie będącego konsumentem.


Na stronach sklepu podawany jest średni termin realizacji zawartych umów o dzieło i sprzedaży. Jest to termin, w którym mezone.pl jest w stanie wyprodukować i przygotować towar do wysyłki. Właściwy termin mezone.pl przedstawia Użytkownikowi w swojej ofercie. W przypadku kiedy termin ten może się wydłużyć mezone.pl zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania umowy sprzedaży lub o dzieło).

III. PRZESYŁKA

Dostawa towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych wysłać Kupującemu zamówione artykuły jeśli posiada je na stanie . W przypadku artykułów wymagających dłuższego czasu wykonania , strony indywidualnie określają termin wysyłki - zgodnie z zamówieniem.
mezone.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników nie będących konsumentami za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać „pod drzwi”. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00. Dostawa w innych godzinach, jest możliwa za uprzednim uzgodnieniem z mezone.pl, jeśli towar jest dostarczany transportem mezone.pl. mezone.pl może odmówić zmiany godziny dostawy jeśli nie jest możliwe jej dokonanie, w wybranym przez Użytkownika czasie.

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, dostarczenie poszczególnych artykułów może odbywać się w kilku przesyłkach zwłaszcza w przypadku jeśli zamówiony towar będzie wymagał dłuższego oczekiwania na wyprodukowanie , mezone.pl będzie dostarczał każdy towar osobno chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez mezone.pl ostatniego elementu danego zamówienia. Postanowienie to nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązywania punktu 15.

W chwili odbioru towaru Użytkownik nie będący konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Reklamacje Użytkownika nie będącego konsumentem, dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy lub regionu wysyłki i są one podawane przez pracownika mezone.pl w ofercie. Użytkownik który zgadza się z ceną ustaloną za przesyłkę, powinien potwierdzić swoje zamówienie (czyli przyjąć ofertę mezone.pl) w terminie 7 dni od wysłania do niego oferty lub przedstawienia jej w drodze telefonicznej. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, umowa sprzedaży lub o dzieło nie zostaje zawarta.


mezone.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów.
mezone.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Zmiana zakresu towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz zamówień złożonych przez konsumentów.


IV. PŁATNOŚĆ

Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich lub walutach obcych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie.


Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

a) za pobraniem przy odbiorze towaru. Jeśli wyboru formy pobrania dokona Użytkownik nie będący konsumentem, przed realizacja zamówienia konieczna jest wpłata zaliczki, której wysokość poda Użytkownikowi mezone.pl w swojej ofercie.

b) przelewem na konto mezone.pl w drodze przedpłaty


Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

V. REKLAMACJE

Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z mezone.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru przez Użytkownika nie będącego konsumentem. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności drewna czy tkanin. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy Użytkownikom nie będących konsumentami, że publikowane dane techniczne, opis produktu oraz ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do kierowania roszczeń przez tych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA

Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży lub o dzieło zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie jest to możliwe jeżeli produkt jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu prosimy kierować na adres mezone.pl z dopiskiem „zwrot”. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt, mezone.pl nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.mezone.pl dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika. Prosimy o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub o dzieło zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu (np. zamówień indywidualnych w których Użytkownik wybiera sobie kolor, rodzaj obicia, sposób wykonania itd.) lub ściśle związanych z jego osobą,

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone ( w szczególności dotyczy to kompozycji i dekoracji florystycznych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe , które uniemożliwiły realizację umowy.

Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu , bądź wprowadzania w nich zmian.

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu mezone.pl

Zakładanie, prowadzenie i usuwanie konta Użytkownika regulowane jest przez regulamin usług elektronicznych.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby mezone.pl. Punkt ten nie dotyczy konsumentów.

mezone.pl przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej mezonet.pl. Wobec Użytkowników którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.

Zasady zawierania umowy kupna - reguluje Kodeks Cywilny. Formularz zamówienia wymaga prawidłowych danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail.

Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. 94 Nr 24 poz. 83 , sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 ) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania , rozpowszechniania zdjęć , fragmentów grafiki ze strony bez zezwolenia autora , jest ZABRONIONE i stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym . W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego wykorzystania materiałów - sprawa zostaje przekazana naszemu prawnikowi.


W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).